Extra årsstämma 2021 Digitalt

When:  May 10, 2021 from 12:30 PM to 1:15 PM (SE)

Måndagen den 10 maj kl 12:30 - 13:15

Styrelsen i ISACA Sweden Chapter utlyser denna extra årsstämma mot bakgrund av de tekniska problem vi råkade ut för i samband med ordinarie årsstämma den 15 april 2021, vilket innebar att beslut togs att avbryta årsstämman.

Enligt ISACAs stadgar daterade 2015/06/01 enligt - Article IV.   Chapter Meetings,

 • Sektion 3.   Särskilda möten och Extra föreningsstämma
  • Om ordföranden eller Sweden Chapters styrelse alternativt om en skriftlig begäran undertecknad av 50 medlemmar påkallar det, ska det kallas till särskilt möte alternativt extra föreningsstämma. Syftet med mötet ska nämnas i kallelsen.
 • Sektion 6.   Underrättelser
  • Medlemmar ska erhålla underrättelse om den årliga föreningsstämman eller extra föreningsstämma senast 21 dagar före den aktuella stämman.

Syftet med extra årsstämma är att behandla samtliga punkter som ingick i ordinarie årsstämma

Orsak till extra årsstämma:

 • Begränsad möjlighet för deltagare att följa sändningen av ordinarie årsstämman
  • Det var problem med bandbredd någonstans från Westmanska palatset till respektive deltagare. Vi har idag inte säga om det beror på problem med bandbredd eller teknisk utrustning utan kan konstatera att tillgängligheten in te uppfyllde förväntningar
 • Några deltagare kund logga in på ordinarie årsstämma genom att kopiera länken till sändningen, vilket riskerade att röstlängden inte var korrekt
  • Den tjänst som användes för sändningen skall endast medge åtkomst för deltagare som registrerat sig till årsstämman. Detta har testats i samband med ISACA DAGEN 2020 då samma tjänst användes där vi inte upplevt några problem med felaktig inloggning. Men för ordinarie årsstämma har vi konstaterat att det var möjlig för deltagare att logga in genom kopiering av länken.

För att det inte skall råda någon osäkerhet om årsstämmans giltighet och att alla som varit anmälda också skall kunna följa årsstämman har det varit det självklara valet att utlysa denna extra årsstämma.

För extra årsstämma kommer vi att användas oss av Office 365 Teams för sändningen samt tjänst för röstning presenteras i inledningen av extra årsstämman.

ISACA Sweden Chapter extra årsstämma

Den årliga föreningsstämman ska behandla följande frågor:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän
 7. Fråga om mötets behöriga utlysande och stämmans beslutsmässighet
 8. Behandling av senaste årsredovisningen 
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för ledamöter i Sweden Chapters styrelse
 11. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande och kassör
 12. Val av ordförande i respektive stående kommittér
 13. Val av revisor
 14. Val av nomineringskommité
 15. Behandling av övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Frågor/förslag som medlemmar vill ta upp på den årliga föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före den årliga föreningsstämman.

Du hittar stadgarna här och årsredovisningen publiceras inom kort på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter.

Årsstämman är kostnadsfri.

Datum och tid:

Dtum: Måndag 10/5 2021
Tid: 12:30 - 13:15

Plats - Digitalt:
Microsoft Teams där länk till dig som är anmäld skickas ut någon dag innan extra årsstämma hålls

CPE
0,5 CPE-poäng

Register Now