השתלמות היערכות ארגונית להתמודדות עם אירועי סייבר

When:  Dec 21, 2021 from 15:00 to 19:00 (IST)
Associated with  Israel Chapter
<past_event>

Location

Online Instructions:

Contact

Michaella Harris

isaca@isaca.org.il