Jobs

עריית תל-אביב - משרה לאיוש פנימי / חיצוני

פורסם: 24/06/2021
לעריית תל-אביב יפו דרוש/ה מבקר/ת (עובד/ת ביקורת), לאיוש פנימי / חיצוני.
יתרון לבעלי תעודת הסמכה למבקר מערכות מידע מוסמך (CISA).
לפרטים נוספים והגשת מועמדות:עובד.ת ביקורת לעריית תל-אביב יפו.pdf

משרות במשרד מבקר המדינה

פורסם: 07/06/2021
משרד מבקר המדינה מפרסם מספר מכרזים לגיוס 'מנהלי ביקורת' ו'מנהלי ביקורת בתחום הסייבר', בירושלים ובתל אביב.

שם המשרה

מיקום פרטים
מכרז פומבי מס' 27/2021 - מנהל ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר ירושלים 27-21.docx

מכרז פומבי מס' 28/2021 - מנהל ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר

ירושלים 28-21.docx

מכרז פומבי מס' 29/2021 - מנהל ביקורת בתחום מערכות מידע וסייבר

תל-אביב 29-21.docx
מכרז פומבי 30/2021 - מנהל ביקורת תל-אביב 30-21.docx
מכרז פומבי 31/2021 - מנהל ביקורת ירושלים 31-21.docx


התאריך האחרון להגשת מועמדות: 1.7.2021.