Jobs

מכרז למבקר בעיריית תל אביב

תיאור התפקיד:

1. עריכת ביקורות בנושאים שיקבעו ע"י מבקר העירייה ביחידות העירייה, תאגידים הכפופים לסמכות הביקורת של מבקר העירייה,
מועצה דתית, הועדה לתכנון ובניה וכל גוף עירוני מבוקר כהגדרתו בפקודת העיריות.
2. ביצוע ביקורות לרבות פגישות וקשר שוטף 
עם הגופים המבוקרים לצורך איסוף וריכוז נתונים, מידעים, נהלים, סדרי בוחן, דו"חות, פרוטוקולים וכיוב' וגיבוש ממצאים והמלצות לשם הבטחת קיום הוראות החוק, פקודות ונהלי העירייה, טוהר המידות, מינהל תקין, ועקרונות היעילות והחיסכון.
3. עריכת ביקורת, 
בדיקות, תכניות ביקורת, סקרי סיכונים, בדיקות מבססות, ציות, איסוף ארגון עיבוד נתונים ותחקורם לרבות באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים, ריכוז וניתוח הממצאים, הצעות לתיקון הליקויים וגיבוש המלצות אופרטיביות לשיפור ויעול הליכי עבודה.
4. ביצוע 
הבדיקות הנדרשות באם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 , נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
5. בדיקת פעולות עובדי העירייה בהתאם לאמור בפקודת 
העיריות.
6. ייצוג מבקר העירייה בדיונים ובוועדות בהתאם להנחיות מבקר עירייה.
7. עריכת ביקורת על הנהלת החשבונות של 
העירייה, כולל ביצוע בקרה אחר דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו ווידוא כי הם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק והתקנות, פקודת העיריות, כללי המנהל התקין ונהלי העירייה.
8. ביצוע מטלות עפ"י הנחיית מבקר העירייה.
לפרטים נוספים והגשת מועמדות:
משרת מבקר בעיריית תל אביב.pdf

תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 28/11/2019