Chapter Bylaws

STATUT
„ISACA KATOWICE - STOWARZYSZENIA AUDYTU, BEZPIECZEŃSTWA
I KONTROLI SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH”


Rozdział I.
Postanowienia Ogólne
§ 1.

1. Stowarzyszenie o nazwie „ISACA Katowice -Stowarzyszenie Audytu, Bezpieczeństwa i 
Kontroli Systemów Informacyjnych”, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych, mającą na celu przede wszystkim prowadzenie działań propagujących dobre praktyki, standardy i normy w zakresie audytu oraz zarządzania systemami i infrastrukturą przetwarzania informacji.
2. Stowarzyszenie jest afiliowane przy Information Systems Audit and Control Association, Rolling Meadows, IL, USA, w dalszej części statutu zwanym „ISACA International”.
3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ISACA Katowice.
4. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub firmy lub zlecać wykonanie prac na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.01.79.855, z późn. zm. oraz niniejszego Statutu.

§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o podobnych celach i zakresie działania.
2. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz znaku graficznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie może powoływać Sekcje lub Komitety zadaniowe. Sekcja i Komitet nie posiadają osobowości prawnej.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać fundacje.


Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest :
1) promowanie wiedzy dotyczącej norm, standardów i dobrych praktyk zarządzania systemami informacyjnymi,
2) działalność edukacyjna i naukowa służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
3) świadczenie usług opiniodawczych i doradczych w dziedzinie zarządzania, audytu i kontroli systemów informacyjnych oraz bezpieczeństwa informacji.

§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie odczytów, wykładów, zebrań roboczych, konferencji, szkoleń, warsztatów i innych imprez służących wymianie doświadczeń oraz podnoszeniu jakości pracy i kwalifikacji audytorów systemów informacyjnych,
2) ułatwianie swobodnej wymiany wiedzy o metodach i technikach prowadzenia audytu i kontroli systemów informacyjnych, zapewnienia odpowiedniej jakości tych systemów oraz spełniania przez nie wymogów bezpieczeństwa, a także o produktach i usługach dostępnych na rynku, w tym z wykorzystaniem Internetu,
3) promocję wymiany informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia, służącą bieżącemu uaktualnieniu ich wiedzy na temat wydarzeń związanych z audytem i kontrolą systemów informacyjnych, które mogłyby być przydatne dla członków oraz ich pracodawców,
4) upowszechnianie wśród kierowników organizacji, audytorów, pracowników zajmujących się systemami informacyjnymi wiedzy na temat konieczności stosowania odpowiednich systemów kontroli dla efektywnej organizacji i wykorzystania zasobów systemów informacyjnych,
5) współpracę ze szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowywania programów i metod nauczania w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
6) wspieranie prowadzenia prac badawczych i naukowych oraz działalności publikacyjnej w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia,
7) publikowanie prac naukowych i publikacji zawodowych, podręczników i skryptów, pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych, informatorów i innych publikacji,
8) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów właściwych dla przedmiotu działania Stowarzyszenia,
9) promocję zasad etyki zawodowej, norm i standardów środowiskowych bądź zawodowych dotyczących prowadzenia audytu oraz świadczenia usług doradczych w dziedzinie audytu i kontroli systemów informacyjnych.
§ 7.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych, obejmującą:
1) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
3) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
4) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
6) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
8) Działalność organizacji profesjonalnych – PKD 94.12.Z,
9) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 94.99.Z,
10) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
11) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy mający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Honorowych.
§ 9.
1. Wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu może złożyć każda osoba, która jest członkiem ISACA International. Nabycie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje poprzez wpis na listę członków Stowarzyszenia, z dniem dokonania takiego wpisu.
2. Decyzję o wpisie na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd drogą uchwały, na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej w Stowarzyszeniu, przy czym dopuszczalne jest przesłanie deklaracji pocztą elektroniczną na adres Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia lub osoby wyznaczonej przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Członkowie Zwyczajni to osoby uprawnione do członkostwa w Stowarzyszeniu zgodnie z postanowieniami § 8. Statutu.
2. Członkowie Zwyczajni korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 11.
1. Członkowie Zwyczajni, studiujący na studiach stacjonarnych wyższych uczelni oraz emeryci mają prawo do zniżki kwoty składek i opłat, obowiązujących Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Dokument poświadczający swój status student lub emeryt składa corocznie, w terminie opłaty składki członkowskiej.

§ 12.
1. Członkowie Honorowi to członkowie, którym Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadało tytuł członka Honorowego.
2. Członkostwo Honorowe nadawane jest osobom fizycznym w szczególności w uznaniu ich wybitnych zasług dla Stowarzyszenia.

§ 13.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) dążyć do realizacji celów Stowarzyszenia i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia,
2) płacić wymagane składki na rzecz Stowarzyszenia,
3) przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej ISACA International,
4) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Wysokość składek określa Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały.
2. Składki wpłaca się za jeden rok z góry.
3. Składki należne Stowarzyszeniu powinny być wpłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia roku, za który są opłacane.
4. Nowy Członek Zwyczajny przyjęty do Stowarzyszenia po 1 lipca danego roku uiszcza składkę w wysokości połowy składki rocznej.
5. Członek, który opóźnia się z płatnością składek za okres 3-ch miesięcy może zostać
pozbawiony statusu członka Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu, przesyłanej do
ISACA International.

§ 15.
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia przez członka ze Stowarzyszenia - z dniem wystąpienia,
2) śmierci członka - z dniem śmierci,
3) pozbawienia członkostwa z tytułu niepłacenia składek,
4) likwidacji Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu, z przyczyny o której mowa w ust.1 pkt. 3), następuje z dniem określonym w uchwale Zarządu o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu. Zarząd informuje ISACA International o podjętej uchwale.
3. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 16.
Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:
1) Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
2) Udział w konferencjach, spotkaniach, seminariach, odczytach oraz wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych, z ustaloną określoną zniżką w opłatach lub bezpłatnie.
3) Otrzymywanie wydawnictw i materiałów Stowarzyszenia.
4) Uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
5) Udział w spotkaniach i zebraniach Stowarzyszenia.
6) Składanie do organów Stowarzyszenia wniosków, postulatów i opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
7) Korzystanie z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej.
8) Dostęp do informacji związanych z gospodarką finansową Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków w drodze uchwały.
2. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.
3. Zarząd pocztą elektroniczną zawiadamia ISACA International oraz wszystkich członków Stowarzyszenia o każdej zmianie składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Odwołanemu członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do zwrócenia się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odwołaniu. Wniosek rozpatruje
Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, dla których statut stanowi odmiennie.
5. W przypadku braku kworum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, 30 minut po zamknięciu pierwszego posiedzenia z powodu braku kworum następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów , w obecności przynajmniej 10-ciu członków. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Honorowi Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się raz na rok, nie później niż do dnia 15 czerwca każdego roku.
5. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy w drodze uchwały lub na pisemny wniosek jednego z członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pięciu Członków Zwyczajnych. Cel takiego Zebrania powinien być podany we wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie do 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad.
7. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
8. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 21 dni przed jego terminem i przesyła porządek obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Stowarzyszenia uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
9. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie 3 tygodni od dnia złożenia wniosku lub - w przypadku zwyczajnego Walnego Zebrania Członków – uchybi terminowi, o którym mowa w ust.8 w związku z ust.4. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie, o którym mowa w ust. 8.

§ 20.
1. Do Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) powoływanie sekcji i komitetów,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
2. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 6) i 7) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6.

Zarząd
§ 21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. W skład Zarządu wchodzi 4-9 członków.
3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 2 lat.
5. Członek Zarządu sprawuje swój urząd do dnia:
1) upływu kadencji, nie krócej jednak niż do dnia, w którym jego następca obejmie urząd,
2) rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
3) odwołania ze sprawowanej funkcji członka Zarządu.
6. Członek Zarządu nie może sprawować tej samej funkcji w Zarządzie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 22.
1. Do Zarządu należy :
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz z zastrzeżeniem ust. 3,
3) podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej,
4) zarządzanie finansami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
6) rozstrzyganie w drodze uchwały sporów między członkami wynikających ze stosunków członkostwa w Stowarzyszeniu, a także rozpatrywanie spraw związanych z działaniem członka z naruszeniem interesów Stowarzyszenia oraz z naruszeniem przez członka Statutu.
2. W sprawach o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6) od podjętej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu na piśmie. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Walne Zebranie Członków skutkuje przywróceniem członkostwa z dniem rozpatrzenia. Odpowiednie informacje są przesyłane do ISACA International.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oświadczenia woli składane Stowarzyszeniu oraz doręczenie pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 23.
Obowiązki poszczególnych członków Zarządu określa regulamin wewnętrzny
Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 24.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres 2 lat.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.
5. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej podejmowanych zwykłą większością głosów wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji Rewizyjnej.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie śmierci, ustania członkostwa, odwołania przez Walne Zebranie Członków lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

§ 25.
1. Do Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie odwołań w sprawach określonych w § 22. Ust 1. Pkt 5) i 6),
3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
5) przedkładanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli, o której mowa w ust.1 pkt. 1 dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji i odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
4. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.

Rozdział V.
Sekcje i Komitety Stowarzyszenia

§ 26.
Sekcje i Komitety będą wewnętrznymi jednostkami regulaminowymi. Zakres ich działania i sposób funkcjonowania określa regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.

Rozdział VI.
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 27.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się dochody z działalności gospodarczej, której prowadzenie ma służyć realizacji celów statutowych.
3. Dochody z działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.
5. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział VII.
Zmiana Statutu Stowarzyszenia

§ 28.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje się w trybie § 20 ust.2 Statutu, przy czym porządek obrad wysłany członkom Stowarzyszenia powinien zawierać zakres proponowanych zmian.
Rozdział VIII.
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.
1) Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez podjęcie uchwały w trybie i § 20 ust.2 Statutu.
2) Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru na co najmniej 10 dni przed terminem o Walnym Zebraniu Członków, na którym ma być rozważane rozwiązanie Stowarzyszenia.
3) Majątek pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele opieki zdrowotnej, edukacyjne lub społeczne wyznaczone przez Walne Zebranie Członków.
4) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia zostanie powołana przez Walne Zebranie Członków, poprzez wybór w głosowaniu otwartym, co najmniej dwuosobowa Komisja
Likwidacyjna, która w szczególności powinna:
1) Zawiadomić ISACA International o podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
2) Zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36 ust.2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U.01.79.855, z późn. zm,
3) Dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
4) Po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.