Walne Zebranie Członków 2020

When:  Jun 10, 2020 from 18:00 to 20:00 (CET)
Associated with  Katowice Chapter

Szanowne & Szanowni

 

Zgodnie z § 19 statutu ISACA Katowice - Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych Zarząd ISACA Katowice Chapter podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków (WZC) na dzień 10 czerwca 2020 r. Miejsce WZC: 34-113 Sosnowice, ul. Świętego Floriana (budynek Domu kultury w  Sosnowicach), godzina rozpoczęcia: 18:00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie listy Członków, ustalenie wymaganego quorum oraz stwierdzenie ważności Zebrania, a w przypadku braku quorum zakończenie Zebrania oraz zastosowanie zapisu § 18. Statutu Stowarzyszenia o wyznaczeniu, w ciągu 30 minut, drugiego terminu WZC.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad WZC.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2019-2020 r., w tym sprawozdanie finansowe.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Ze względów epidemiologicznych (zapewnienie odpowiedniej ilości środków dezynfekujących) uprzejmie prosimy Członków Naszego Stowarzyszanie planujących przyjazd o wstępną deklarację udziału poprzez rejestrację na stronie wydarzenia - przycisk poniżej REGISTER NOW

 

Location

Dom Kultury w Sosnowicach
ul. Świętego Floriana
wejście jest od strony parkingu za OSP.
Sosnowice

Pricing Information

Registration Price
All Registrants $0.00
Event Image