Jobs

Jobbannonser

Helse Sør-Øst Logo


Revisjonsleder IKT og teknologi

Vil du jobbe med internrevisjon i et engasjert fagmiljø?

Vi søker en revisjonsleder med fagansvar for IKT og teknologi i konsernrevisjonen. Stillingen er sentralt plassert for å bidra med revisjons- og rådgivningstjenester i en foretaksgruppe med betydelige IKT-program og et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer.


Om konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg. Vi bistår styret og ledelsen i det regionale helseforetaket og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring ved å vurdere foretakenes prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Vi har et sterkt revisjonsmiljø som prioriterer utvikling av kompetanse og tjenester. Vårt mål er at våre tjenester skal bidra til læring og forbedring. Konsernrevisjonen er organisert i en modell med 10 ansatte medarbeidere, innleie av fagrevisorer fra helseforetakene og kjøp av eksterne konsulenttjenester.  

Konsernrevisjonen leverer revisjons- og rådgivningstjenester til Helse Sør-Øst RHF og de 11 helseforetakene som eies av det regionale helseforetaket. Videre har vi avtale om å levere internrevisjon til Pasientreiser HF og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsregionen. Vi foretar også revisjoner av private sykehus og andre leverandører av spesialisthelsetjenester til Helse Sør-Øst RHF.


Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er på om lag 79 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har omlag 78 000 medarbeidere.

Foretaksgruppen har etablert et program som skal etablere felles kliniske løsninger på tvers av helseforetak, og som skal støtte opp under trygge, effektive og helhetlige pasientforløp. Videre er det etablert et program som skal modernisere og standardisere foretaksgruppens IKT-infrastruktur. Programmet gjennomføres av Sykehuspartner HF, som er foretaksgruppens interne drifts- og tjenesteleverandør. Konsernrevisjonen vil ha en rolle knyttet til kvalitetssikring/revisjon av programmet.


Se mer om Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst her:
https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fagansvar for revisjon av IKT, teknologi og informasjonssikkerhet og utvikle våre tjenester på området
 • Lede og gjennomføre revisjons- og rådgivningsprosjekter i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister
 • Kommunisere resultatene fra revisjoner til ledelse og styre i helseforetakene
 • Bidra til at konsernrevisjonen etablerer risikobaserte planer som støtter virksomheten og målene for Helse Sør-Øst   
 • Være proaktiv ved å holde seg oppdatert på utviklingstrekk og risikokobildet i virksomheten samt omsette denne forståelsen til bidrag fra konsernrevisjonen
 • Holde seg oppdatert på god praksis og arbeide for kontinuerlig forbedring av konsernrevisjonen
 • Fungere som stedfortreder for konsernrevisor/direktør konsernrevisjonen.  

Kvalifikasjoner

 • Bred prosjektledererfaring fra internrevisjon eller rådgivning i store organisasjoner
 • Forståelse av teknologi og digitalisering ved utvikling av tjenester
 • God kompetanse i program- og prosjektstyring og kunnskap om anerkjente rammeverk  
 • God kjennskap til styring og forvaltning av IKT og informasjonssikkerhet  
 • God kunnskap om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring
 • Høyere utdanning på masternivå  
 • Relevante sertifiseringer er en fordel (eks. Prince2, CISA, CGEIT, CISM, el.l.)
 • Kjennskap til spesialisthelsetjenesten er en fordel  

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske ferdigheter og evner i problemløsning
 • Evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Evne til å kommunisere på ulike organisasjonsnivåer og skape tillit
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner i team med kollegaer og samarbeidspartnere med ulik bakgrunn
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Initiativrik og vilje til å bidra til utvikling av konsernrevisjonens prosesser og metoder
 • Faglig og personlig integritet

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar. Konsernrevisjonen har kontorer både på Hamar og i Oslo, og det utvises stor fleksibilitet når det gjelder arbeidssted.

Det må påregnes reisevirksomhet.


Søknad og CV registreres på iscogroup.no senest 30. mai 2019.

Les mer og søk her: https://www.iscogroup.no/vare-stillinger/stillinger/helse-sor-ost-revisjonsleder-ikt-og-teknologi

Interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes i ISCO Group på tlf 22 06 87 00.

ISCO Group logo