Kallelse till Föreningsstämma 2024 för verksamhetsåret 2023

When:  Apr 24, 2024 from 13:00 to 13:45 (CET)
Associated with  Sweden Chapter
 • Datum och tid: onsdag 24 april 2024 
 • Registrering: senast 12.55 
 • Årsstämma: 13.00-13.45
 • Plats enbart fysiskt: Sheraton, Stockholm, Tegelbacken 6

För att delta på Föreningsstämman behöver du registrera dig i förväg, senast den 18 april, vilket är en förutsättning för att upprätta en röstlängd.

Du som vill vara med på stämman ska anmäla dig här: 
https://forms.office.com/e/aPpQmgEuRT

Årsstämman är kostnadsfri och då ingår även vårkonferensen. 

Efter Föreningsstämman håller vi också en vårkonferens på eftermiddagen. Anmälan till vårkonferensen kommer separat om ett par dagar men deltagare på årsstämman kan anmäla sig samtidigt via länken ovan. 

Den årliga Föreningsstämman ska behandla följande frågor:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justerare
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande och beslutsmässighet
 7. Behandling av Förvaltningsberättelse och Årsredovisning för 2023
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet
 10. Val till Styrelsen
 11. Val av revisor
 12. Val av Nomineringskommitté
 13. Behandling av motioner och övriga ärenden
 14. Mötet avslutas 

Frågor/förslag/motioner som medlemmar vill ta upp på Föreningsstämman ska ha tillställts styrelsen skriftligen senast två veckor före Föreningsstämman, dvs senast den 10 april. 

Underlagen inför Föreningsstämman finns på hemsidan under För medlemmar/Dokument/Årsredovisningar Sweden Chapter. 

Du hittar stadgarna här.

CPE: 0,5 poäng

Välkomna!

ISACA Sweden Chapter

Location

Sheraton Stockholm
Tegelbacken 6
Stockholm