Stipendier

Har du skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision - Ansök om ISACA Sweden Chapters stipendium!

Stipendier till bästa uppsatser!

ISACA Sweden Chapter delar årligen ut stipendie för examensarbete där vi för 2019 delar ut maximalt tre stipendier där vart och ett är på 25 000 SEK. Stipendierna avser uppsatser inom något av ISACAs intresseområden:

 • IS/IT-revision,
 • IS/IT-styrning (även kallat IT Governance) eller
 • IS/IT-säkerhet.

Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas.

Stipendiet skall användas till förkovran (t ex konferens, utbildning, litteratur, studieresa) inom ISACA:s intresseområden. Stipendiaterna ges möjlighet att publicera sina uppsatser på ISACA:s hemsida samt publicera referat i föreningens nyhetsbrev till medlemmarna.

Nomineringskommitteen förbehåller sig att inte dela ut stipendier om vi inte har tagit emot uppsatser som uppfyller ställda kriterier.

Kriterier: Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen:

 • skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet;
 • skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genom registerutdrag eller intyg från handledare;
 • skall vara framlagd och examinerad på ett svenskt universitet eller en svensk högskola på en nationell linje eller internationellt program; 
 • skall vara skriven på svenska eller engelska; 
 • skall vara framlagd mellan perioden den 30 juni 2018 och 1 juli 2019 (det är inte att krav att uppsatsens betyg är slutgiltigt fastställt vid ansökningstillfället däremot ska betyget vara satt innan priser kan utdelas);

Nomineringsprocess: Nomineringsprocessen är följande:

 • ovanstående kriterier skall vara uppfyllda 
 • uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se, senast den 1 juli 2019. Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress där du kan nås för all korrespondens.
 • nomineringskommittén, vars beslut ej kan överklagas, utser de tre stipendiaterna senast den 1 oktober 2019
 • stipendiaterna publiceras på föreningens webbplats samt i tidskrift som ISACA:s styrelse bestämmer. 

De som tilldelas ett stipendium förväntas ge en presentation på ett av ISACA Sverige’s medlemsmöte (som exempelvis ISACA dagen). ISACA Sverige publicerar även namn på den eller de som tilldelas ett stipendium.
För ytterligare frågor om stipendiet kontakta FoU-kommitténs ordförande på e-post research@isaca.se

ISACA Sweden scholarships

Those who have finished a masters degree project (20 week project) at a Swedish university or university college can apply for ISACA Sweden chapter's master thesis scholarships. Up to three scholarships are given for 2019 within the fields IT Security, IT Governance and IT Assurance. Winners will be appointed by a committee, and their decision cannot be appealed.

A scholarship award is worth 25 000 SEK. Those who win are expected to be present at ISACA Sweden Chapters member meeting (such as ISACA conferenceday) to present their thesis. ISACA Sweden Chapter will also publish the name of those awarded scholarships on www.isaca.se.

The scholarship shall be used for advancement (eg conference, education, literature, study travel) within ISACA's areas of interest. The fellows are given the opportunity to publish their thesis on the ISACA website and publish an abstract in the association's newsletter to the members.
To apply, send an email to research@isaca.se with:

 • A pdf or word file with the master thesis report.
 • A written and signed certificate (by the examiner or supervisor) proving that the master thesis has been defended (it is not a requirement that the final grade is determined at the time of application, but this is needed for the price to be given out)