Stipendier

Discussion_Meeting_small.jpg
Har du skrivit ett examensarbete inom IT-säkerhet, IT-styrning eller IT-revision - Ansök om ISACA Sweden Chapters stipendium!

ISACA Sweden Chapter delar årligen ut stipendier för examensarbete inom ISACA´s intresseområden. I år delas maximalt 3 stipendier à 5 000 per stipendium som kan användas till inköp av litteratur från ISACA.

 • IS/IT-revision,
 • IS/IT-styrning (även kallat IT Governance) eller
 • IS/IT-säkerhet.

Stipendiet skall användas till personlig utveckling (t ex konferens, utbildning, litteratur, studieresa) inom ISACA:s intresseområden. Stipendiaterna uppsatser kommer också att publiceras på ISACA:s hemsida samt publiceras med referat i föreningens nyhetsbrev.

Nomineringskommittén förbehåller sig att inte dela ut stipendier om vi inte har tagit emot uppsatser som uppfyller ställda kriterier.

Kriterier: Kriterierna för att få söka stipendium är att uppsatsen:

 • Skall omfatta ISACA's intresseområden d.v.s. IS/IT-revision, IS/IT-styrning ("IT Governance") eller IS/IT-säkerhet;
 • Skall vara på magisternivå eller motsvarande (D-nivå eller 30 poäng ECTS), vilket skall vara bestyrkt genom registerutdrag eller intyg från handledare vid ansökningstillfället;
 • Ett skriftligt och undertecknat intyg (av examinator eller handledare) som bevisar att examensarbetet har försvarats (det är inte ett krav att slutbetyget fastställs vid ansökningstillfället, men detta krävs för att priset ska ges ut)
 • Skall vara framlagd och examinerad på ett svenskt universitet eller en svensk högskola på en nationell linje eller internationellt program; 
 • Skall vara skriven på svenska eller engelska; 
 • Skall vara framlagd mellan perioden den 30 juni 2022 och 1 juli 2023 (det är inte att krav att uppsatsens betyg är slutgiltigt fastställt vid ansökningstillfället däremot ska betyget vara satt innan priser kan utdelas);
 • Följande blankett skall vara korrekt ifylld ”ISACA Sweden Chapters scholarship submission form” (klicka för att ladda ner)  ISACA_Sweden_Chapters_scholarship_submission_form.pdf
 • Pdf- eller Word-fil med examensarbetet inskickad till research@isaca.se.
 • En utsedd vinnare av stipendiet ska kunna legitimera sig med en ID-handling vid utdelandet av stipendiet.

 

Nomineringsprocess:

 • Ovanstående kriterier skall vara uppfyllda.
 • Uppsatsen skall ha inkommit per e-post till research@isaca.se, senast den 1 juli 2023. Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress där du kan nås för all korrespondens.
 • Nomineringskommittén, vars beslut ej kan överklagas, utser de tre stipendiaterna senast den 1 oktober 2023
 • Stipendiaterna publiceras på föreningens webbplats.

De som tilldelas ett stipendium förväntas ge en kort presentation på ett av ISACA Sverige’s medlemsmöte (som exempelvis ISACA-dagen). ISACA Sverige publicerar även namn på den eller de som tilldelas ett stipendium. Stipendiet är personligt och kan ej överlåtas.
För ytterligare frågor om stipendiet kontakta FoU-kommitténs ordförande på e-post research@isaca.se

Välkommen med din ansökan!

ISACA Sweden Chapter annually awards scholarships for thesis work within ISACA's areas of interest.

Have you written a thesis in IT security, IT management or IT audit? Apply ISACA Sweden Chapter scholarship.

 • IS / IT audit,
 • IS / IT governance (also called IT Governance) or
 • IS / IT security.

This year, we will award a maximum of three scholarships, each of which is worth SEK 5,000 that can be used for litteratur purchase and study material from ISACA.

The scholarship shall be used for personal development (such as, conferences, education, literature or study trips) within ISACA's areas of interest. The awarded thesis’s will also be published on ISACA's website with a summary report in the monthly newsletter.

The nomination committee reserves the right not to award scholarships unless we have received thesis´s that meet the set criteria.

Criteria: The criteria for applying for a scholarship is that the thesis:

 • Must include ISACA's areas of interest, i.e. IS / IT audit, IS / IT governance ("IT Governance") or IS / IT security;
 • Must be at the master's level or equivalent (D-level or 30 ECTS points, 20 week project), which must be supported by a register extract or certificate from the supervisor at the time of application;
 • A written and signed certificate (by the examiner or supervisor) proving that the master thesis has been defended (it is not a requirement that the final grade is determined at the time of application, final grade must be set in time for the awards ceremony)
 • Must be presented and examined at a Swedish University or a Swedish university Institute on a national line or international program;
 • Must be written in Swedish or English;
 • Must be submitted between the period of June 30, 2022 and July 1, 2023 (it is not required that the thesis's grade is finally determined at the time of application, however, the grade must be set before awards can be awarded);
 • The following submission form ”ISACA Sweden Chapters scholarship submission form” must be filled in accurately at the time of submission.  ISACA_Sweden_Chapters_scholarship_submission_form.pdf (Click to download)
 • Documentation provided in Pdf- or Word file with thesis sent to research@isaca.se.
 • The entitled winner of the scholarship shall be able to provide ID (driving license, passport) for identification at the time of award ceremony

Nomination process:

 • The above criteria must be met.
 • The thesis must have been sent by e-mail to research@isaca.se, no later than July 1, 2023.
 • Provide your name, address, telephone number and e-mail address where you can be reached for all correspondence.
 • The Nominating Committee, whose decision cannot be appealed, nominates the three theses by October 1, 2023.
 • The scholarships are published on ISACA association's website.

Those who are awarded a scholarship are expected to give a presentation at one of ISACA Sweden's members' meeting (such as ISACA Day). ISACA Sweden also publishes the name of those awarded. The scholarship is personal and cannot be transferred.

For further questions about the scholarship, contact the R&D Committee chair at e-mail research@isaca.se